Szikszai Ágnes

Kedves Vendégeim!
Jelenleg kizárólag magánszemélyeket tudok fogadni. Számlát adószámra sajnos nem áll módomban kiállítani.

Adatkezelő/adatfeldolgozó neve:  Szikszai Ágnes egyéni vállalkozó
Telefonszáma: +36 20 9368 140
Adószáma: 58070930-1-43
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2023/000705
Adatvédelmi felelős neve: Szikszai Ágnes
Adatvédelmi felelős elérhetősége:    info@szikszaiagnes.hu     wwww.szikszaiagnes.hu

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy Adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában a hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja, hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezelje.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni weboldalát abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a módosításokról értesítést küldünk, vagy megküldjük a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Fogyasztóvédelmi ügyintézés, reklamációk adatkezelése

Adatkezelés célja: reklamáció, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés tömör leírása: a Társaság jogi kötelezettség jogalappal kezeli a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről, és a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályok értelmében a reklamációk és a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelésekor a vevők, ügyfelek kapcsolattartóinak, képviselőinek személyes adatait
Adatkezelés érintettjei: vásárlók, a szolgáltatás igénybe vevői
Kezelt adatok lehetnek: vevők, ügyfelek észrevételei, kifogásai, érintett a kötelezően megadandó adatokon (kapcsolattartó neve, telefonszáma és e-mail címe) kívül önkéntesen megadhat egyéb adatokat is (pl. vevő által bemutatott iratok, dokumentumok tartalmazhatnak személyes adatot)
Adatkezelés elmaradás következménye: reklamációk és a szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése nehézkes
Az adatok felelősei és címzettjei: egyéni vállalkozó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma
Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott 5 év
Adatkezelés bevezetése: 2018.05.24.
Adattárolás helye és módja: papír alapú adatkezelés során az egyéni vállalkozónál mappában, elektronikusan a levelező rendszerben

Számlaadási kötelezettséghez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja: Jogszabályban előírt számlaadási kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés tömör leírása: Az egyéni vállalkozó az 2007 évi CXXVII törvény az általános forgalmi adóról (169. §) jogszabály szerint a számlaadási kötelezettségének teljesítése céljából kezeli a magánszemély ügyfeleinek személyes adatait (név, cím), figyelembe véve az adattakarékosság elvét.
Adatkezelés érintettjei: ügyfelek, a szolgáltatás igénybe vevői
A kezelt adatok lehetnek: ügyfél neve, ügyfél címe
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Szolgáltatás nem jön létre
Az adatok felelősei és címzettjei: egyéni vállalkozó, és az adatfeldolgozó:
Gertheim Tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Budapest 1035 Miklós u. 15. 6/31.
Adószám: 10566477-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-077261
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma
Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott 8 év
Adatkezelés bevezetése: 
2018.05.24.
Adattárolás helye és módja
: papír alapú adatkezelés során a számlatömbön, elektronikusan a levelező rendszerben

Természetes személy képviselők, kapcsolattartók, ügyfelek elérhetőségi adatainak kezelése

Adatkezelés célja: nem magánszemély ügyféllel kötött szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Adatkezelés tömör leírása: a Társaság az üzletfelek természetes személy képviselőinek, kapcsolattartóinak nyilvántartása céljából, a Sztv. 167. § szerint, a szerződés teljesítése jogalappal üzleti kapcsolattartás, szerződés kötése céljából kezel személyes adatokat, figyelembe véve az adattakarékosság elvét, amely szerint az üzleti partnereket képviselő alkalmazottak, kapcsolattartó természetes személyek adatai közül csak a legszükségesebbek kerülnek adatkezelés alá.
Adatkezelés érintettjei: természetes személy képviselők, kapcsolattartók, ügyfelek
Kezelt adatok lehetnek: természetes személy családi és utónevét, képviselt cég neve, intézménybeli beosztása, telefonszáma, e-mail címe
Adatkezelés elmaradás következménye: a szolgáltatás nem teljesíthető
Az adatok felelősei és címzettjei: egyéni vállalkozó
Adatkezelés tervezett időtartamának alapja: létesülés dátuma
Az adatkezelés időtartama: jogszabályban meghatározott, 8 év a Sztv. 167. § szerint
Adatkezelés bevezetése: 2018.05.24.
Adattárolás helye és módja: elektronikusan a levelező rendszerben

Az érintett jogai

A jogszabályoknak megfelelve az érintettek az alábbi főbb jogaikat gyakorolhatják (részleteket a GDPR tartalmaz):

Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog:

Az adatkezelés teljes tartama alatt az érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
– az Adatkezelő és kapcsolattartójának, adatvédelmi tisztviselőjének (ha van), felelősének kilétéről, elérhetőségeiről,
– az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
– az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
– az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
– az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről (ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről)

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését: Amennyiben adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére – a személyes adatok kezelésének ideje alatt – bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti.

Törléshez való jog:

Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az érintett.
Az érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását:
– amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
– amennyiben az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű/Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben (kivéve közvetlen üzletszerzés, ehhez kapcsolódó profilalkotás), vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adathordozhatósághoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az adatkezelő akadályozná. (Az érintett adathordozhatósághoz való joga).

A személyes adatokkal összefüggő jogok az érintett halálát követően:

Az Infotv. szerint az érintett halálát követő öt éven belül a Rendelet hatálya alá tartozó adatkezelési
műveletek esetén az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel,
illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett
nyilatkozattal – ha az érintett egy adatkezelőnél több nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett
nyilatkozattal – meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett megfelelő
jognyilatkozatot, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult az elhaltat életében
megillető jogokat érvényesíteni az érintett halálát követő öt éven belül. Az érintett jogainak
érvényesítésére az a közeli hozzátartozó jogosult, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja.

Általános szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Panasz benyújtáshoz vagy bírósági jogorvoslathoz való jog

Jogai sérelme esetén célszerű egyeztetést kezdeményeznie Adatkezelő képviselőjével a megadott elérhetőségeken. Amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulnia.
Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el. Dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A NAIH elérhetőségei:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 1 3911400; fax: +36 1 3911410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu